35 bezpečnostních pravidel pro uživatele vysokozdvižných vozíků

Přidal:

Základní pravidla pro provoz, údržbu a opravy vysokozdvižných vozíků Desta. Sepsali jsme základní postupy a doporučení, která lze aplikovat i na jiné značky VZV. Řada z pravidel se může zdát samozřejmá, přesto doporučujeme provozovatelům a uživatelům vysokozdvižných vozíků si seznam s 35 body projít.

1. Vysokozdvižný vozík Desta smí být obsluhován pouze osobami staršími 18ti let, které byly prokazatelně seznámeny s řízením a manipulací vozíků a bezpečně je ovládají. Tyto osoby musí mít osvědčení odborné způsobilosti (průkaz obsluhy motorových manipulačních vozíků) pro motorový vozík skupiny W1 do 5 tun jmenovité nonosti, W2 nad 5 tun jmenovité nosnosti (klasifikace dle ACO č. 3073 ČSMM-L Praha) a řidičské oprávnění pro silniční motorová vozidla skupin B1, B, C1, C, nebo T. Více na stránce řidičský průkaz VZV.

2. Při provozu motorových vozíků musí být dodržovány bezpečnostní předpisy pro provoz motorových vozíků, se kterými musí být seznámeni řidiči i pracovníci zodpovídající za vnitropodnikovou dopravu. V České republice např.normy – ČSN ISO 3691 +Amd 1 (26 8812), ČSN 26 8805 a místní provozní bezpečnostní předpis – rozbor rizik (dopravně provozní řád podniku).

3. K jízdě a manipulaci smí být použit pouze vozík bez závad, o čemž se musí řidič před zahájením provozu vozíku přesvědčit – ČSN ISO 3691 +Amd 1 (26 8812) a ČSN 26 8805.

4. Vysokozdvižný vozík nesmí být používán tam, kde je nebezpečí výbuchu nebo vznícení hořlavých látek.

5. Při jízdě zaklopte zdvihací zařízení vzad, břemeno spusťte do nejnižší polohy, a to tak, aby vidlicevozíku nebo přepravovaný náklad nezachytávaly o vozovku – ČSN ISO 3691 +Amd 1 (26 8812). (ČSN 26 8805).

6. Nezapomínejte na setrvační síly při brždění a na odstředivou sílu v zatáčkách. Uvědomte si, že plně zatížený vozík má téměř dvojnásobnou hmotnost než prázdný.

7. Provozovatel vozíku je povinen zajistit vyhovující stav vozíku a užívaných dopravních cest (ČSN ISO 3691 +Amd 1 (26 8812,ČSN 26 8805 a rozbor rizik.

8. Dovolená stoupavost vozíku (do 35 %) nesmí být překročena. Při jízdě na svahu jeďte vždy s břemenem směřujícím proti stoupání. Otáčet se s vozíkem na svahu je zakázáno!

9. Nevjíždějte na nájezdové můstky, které nejsou dostatečně zajištěny proti sklouznutí. Před najetím vozíku na ložnou plochu vozidla zezadu musí být vozidlo zajišťující přepravu vozíku zajištěno klíny proti rozjetí ČSN ISO 3691 +Amd 1 (26 8812) (ČSN 26 8805).

10. Nevjíždějte na podlahy, nájezdové můstky, ložné plochy vozidel nebo do výtahů, které nemají dostatečnou únosnost.

11. Pod zdviženým břemenem ani v bezprostřední blízkosti se nesmí nikdo zdržovat!

12. Nosné vidlice musí být zajištěny proti posunutí, stejně tak i přídavná zařízení montovaná na zdvihací desku. Je zakázáno nosné vidlice nasouvat na zdvihací desku obráceně, tj. vodorovnou částí nahoru.

13. Provádět montáž a demontáž přídavného zařízení, nebo nosných vidlic smí pouze osoba odborně způsobilá poučená!

14. Než opustíte vozík, zastavte motor, předklopte vidlice a spusťte zdvihací zařízení dolů, zatáhněte parkovací brzdu (při zařazeném převodovém stupni redukční převodovky) není-li namontovaná automatická parkovací brzda, vyjměte klíček ze spínací skříňky, uzamkněte dveře kabiny. Vozík stojící na svahu zajistěte proti rozjetí parkovací brzdou a podložte klíny.

15. Je zakázáno předklápět zdvihací zařízení s břemenem ve zdvižené poloze. Je-li břemeno nad stohem, zdvihací zařízení musí být postaveno kolmo.

16. Na svahu je zakázáno zdvihat břemeno výše než do transportní polohy.

17. S vozíkem se nedoporučuje pojíždět v uzavřených skladech nebo halách bez vybavení katalyzátorem.

18. Při doplňování pohonných hmot důsledně dodržujte ustanovení ČSN ISO 3691 +Amd 1 (26 8812), ČSN 26 8805 případně doplňující ustanovení dopravně provozního řádu podniku.(rozboru rizik, místního řádu skladů).

19. Vysokozdvižný vozík nesmí být používán k přepravě volně ložených nádob se stlačenými plyny.

20. Před sjížděním ze svahu zařaďte rychlostní stupeň pro pomalou jízdu a nepatrně zvyšte otáčky motoru. Pozor, při volnoběžných otáčkách je brždění motorem neúčinné.

21. Kontrolu řízení, pracovní a pojezdové hydrauliky, účinnosti brzd, kontrolních přístrojů a ostatní kontrolu chodu motoru provádějte při natočeném motoru, jinak běžnou údržbu a další kontroly provádějte při vypnutém chodu motoru a zajištěném vozíku proti rozjetí.

22. Nekontrolujte výšku hladiny elektrolytu akumulátoru osvětlením s otevřeným ohněm.

23. Neotevírejte uzávěr vyrovnávací nádržky chladiče u přehřátého motoru.

24. Každá porucha, dopravní nehoda, úraz nebo poškození přepravovaného nákladu musí být neprodleně hlášena nejbližšímu představenému řidiči.

25. Před sejmutím pneumatik z dělených ráfků se bezpodmínečně musí nejdříve ze vzdušnic vypustit vzduch.

26. Při použití podstavitelného zvedáku nutno dbát na to, aby osa zvedáku byla vždy svislá a zvedaný vozík se opíral uprostřed nosné patky. Podlézání takto zdviženého vozíku a montáž pod ním jsou životu nebezpečné a zakazují se!

27. Při odstavení vozíku je třeba odpojit akumulátorovou baterii pomoci odpojovače (levými bočními dvířky uvnitř kabiny). Za běhu motoru neodpojujte akumulátorovou baterii ani odpojovačem. Je nebezpečí zničení alternátoru.

28. Dopravu nebezpečných nákladů (výbušniny, žíraviny nebo předměty jiným způsobem nebezpečné) musí schvalovat osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (dříve bezpečnostní technik).Provozovatel vozíku odpovídá za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů (ČSN 26 8805, ČSN 26 8815 a rozbor rizik).

29. Doprava osob na vozíku je zakázána. Pokud vozík není vybaven manipulační (montážní) plošinou schváleného typu, nesmí jej být použito ke zdvihání osob.

30. Podstatné změny nebo opravy na vozíku, mající vliv na bezpečnost provozu, mohou být uskutečněny jen se souhlasem výrobce vozíku.

31. Při jízdě vpřed je nutné u naloženého vozíku brzdit co nejopatrněji. Náhlé zabrzdění, nebo zastavení vozíku může mít za následek sesmeknutí uloženého břemene z vidlic.

32. Pozor, řadící páka redukční převodovky nesmí být ponechána v neutrální poloze – parkovací brzda je pak nefunkční!

33. V uzavřených prostorech a pracovištích je zakázáno používat vozík bez katalyzátoru.

34. Při použití vozíku v noci nebo v prostředí se sníženou viditelností musí být vozík vybaven stanoveným osvětlením.

35. Vozík s kabinou a ochranným rámem musí být vybaven zádržným systémem např. bezpečnostními pásy, které zajišťují připoutání obsluhy vozíku k sedadlu, aby nedošlo k jejímu přimáčknutí při převrácení vozíku.

Poznámka: ACO akreditovaný certifikační orgán – Česká společnost pro manipulaci s materiálem – Logistiku

0

O autorovi:

Společnost Martin Rosulek - Rosservis, s.r.o. se specializuje na vysokozdvižné vozíky již od roku 1991. Zajišťuje generální opravy, prodej VZV Desta, opravy a servis VZV po celé České republice a Slovensku. Dodává také příslušenství, přídavná zařízení a náhradní díly na VZV.
  Související příspěvky