Stohování palet a manipulačních jednotek s vysokozdvižným vozíkem

Přidal:

Řešíte, jak efektivně a bezpečně pracovat při stohování palet a dalších manipulačních jednotek? Připravili jsme pro vás základní přehled bezpečnostních prvků, které je třeba dodržovat při nakládce, stohování i vykládce břemen. Stohování zajišťuje efektivní využití prostoru a je hojně využíváno při přepravě materiálu či ve skladových prostorách. Řidiči vysokozdvižných vozíků by měli být vyškoleni a dodržovat bezpečnostní prvky práce.

Stohování palet a manipulačních jednotek

Stohy je z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví třeba zakládat pouze na rovných, stabilních a nekluzkých plochách. Měly by být ukládány předměty stejného tvaru. Pytle a balíky je možné stohovat jen v případě, že vytvoříte dostatečně stupňovité stěny. Jednotlivé stohy by měly být bezpečně zajištěny.

Na stohované předměty je zakázáno vstupovat jakékoli osobě. Odebírání předmětů ze stohu je bezpečné pouze shora.

Stohování přepravek, beden či krabic lze pouze pokud je dodržena stohovací nosnost a stohovací výška. Ověřte, že každá manipulační jednotka má uvedené vlastnosti pro stohování. Jedná se především o:

  • pevnost a odolnost vůči stohovacím tlakům
  • konstrukční a tvarové uzpůsobení pro stohování
  • limitní stohovací tlaky

Stohování palet – paletizace

stohovani-palet-vzv

Palety lze stohovat až do výšky 2 – 8 metrů v závislosti na druhu palety. Přesvědčte se o limitních možnostech pro stohování s vašemi používanými paletami.

Materiál a břemena nesmí přesahovat vnější rozměry palety. Břemeno nesmí být těžší než je samotná nosnost palety. Ohrádkové a sloupkové palety nesmí být přeplňovány.

Poškozené palety musí být co nejdříve vyměněny a nelze je nadále používat pro další stohování.

Stohování palet do kamionu

Častým případem stohování, při kterým chce dopravce maximálně využít prostor, je skládání palet do kamionu. Jednotlivé ČSN normy stanovují maximální výšku pro stohování konkrétního druhu palet. Tuto výšku je třeba dodržet, nesmí být překročena.

Palety a manipulační jednotka (stoh palet) musí být řádně fixovány. Je třeba počítat s tím, že při jízdě kamionu dochází k silným tlakům, a to zejména při rozjezdu, v zatáčkách a při brždění.

Nabírání a skládání břemene

Nosné vidlice vysokozdivžného vozíku slouží k nabírání a skládní břemene. Břemeno by mělo být stabilně uloženo na paletě nebo jiné podložce tak, aby bylo možno zajet vidlicemi pod podložku. Pro lepší stabilitu a zajištění břemene, doporučujeme vidlice co nejvíce roztáhnout, a to symetricky dle podélné osy vozíku tak, jak to dovolí podložka.

S vysokozdvižným vozíkem zajíždějte k paletě či břemenu čelně. Zdvihací zařízení nastavte tak, abyste mohli najet pod paletu či břemeno co nejpomaleji. Jakmile zasunete vidlice vozíku pod břemeno, pozvedněte jej do transportní polohy. Přepravované břemeno ani samotná paleta či dokonce nosné vidle se nesmí dotýkat vozovky. Následně zdvihací zařízení zaklopte.

Břemeno by mělo být na nosných vidlicích uloženo rovnoměrně. Při přepravě i zdvihání břemene musí řidič vozíku dodržovat údaje zatěžovacího diagramu.

Břemena převážejte v transportní poloze takovou rychlostí, aby nemohlo dojít k jejich poškození či sesmeknutí z nosných vidlic.

Stohování palet a břemen s vysokozdvižným vozíkem

Pokud potřebujete uložit palety a břemena do větších výšek (tzv. stohování s VZV), zajeďte s břemenem v transportní poloze až před stohovací místo. Břemeno zdvihejte při zaklopeném zdvihacím zařízení do potřebné výšky. S vozíkem pomalu popojeďte k patě stohu. Následně zdvihací zařízení pomalu předklopte pouze do svislé polohy a uložte břemeno na požadované místo. Poté, co uložíte břemeno a s vozíkem vyjedete, ihned spusťte nosné vidlice dolů a zdvihací zařízení opět zaklopte.

Břemena zdvihejte při zvýšených otáčkách motoru.

Přídavná zařízení VZV – Boční posuv a pozicionér vidlic

Pro efektivní stohování jsou často využívána přídavná zařízení boční posuv a pozicionér vidlic. Umožňují s dokonalou přesností umístit paletu na centimetry přesně bez nutnosti řidiče VZV několikrát k místu najíždět.


 

Jízda s vysokozdvižným vozíkem

Pokud nepřesouváte břemeno, s vysokozdvižným vozíkem pojíždějte výhradně se spuštěnými nosnými vidlicemi. Jedná se o bezpečnostní opatření v rámci BOZP.

Skládání břemen s vysokozdvižným vozíkem

Břemena se skládájí opačným způsobem než stohování. Spouštění břemen se děje vlastní hmotností, proto můžete nechat motor pracovat na volnoběh. Při naklápění zdvihacího zařízejí je nutné zvýšit otáčky motoru.

Uzávěrku diferenciálu používejte jen v nutných případech – např. když nemá jedno z hnacích kol vozíku dobrý styk s podlažím a pouze v přímém směru. Uzávěrka se zapíná sešlápnutím pedálu umístěným nejvíce vlevo, po jeho uvolnění se uzávěrka samočině rozpojí.

Upozorňujeme, nepoužívejte uzávěrku diferenciálu při jízdě v zatáčkách, mohlo by dojít k vážnému poškození vysokozdvižného vozíku.

Poradenství pro majitele vysokozdvižných vozíků

Máte konkrétní dotaz k nabírání a skládání břemene s VZV? Znáte nosnost svého stroje a jste dobře obeznámeni se zátěžovým diagramem? Neváhejte nás kontaktovat, jsme specialisté na vysokozdvižné vozíky již od roku 1991.

0

O autorovi:

Společnost Martin Rosulek - Rosservis, s.r.o. se specializuje na vysokozdvižné vozíky již od roku 1991. Zajišťuje generální opravy, prodej VZV Desta, opravy a servis VZV po celé České republice a Slovensku. Dodává také příslušenství, přídavná zařízení a náhradní díly na VZV.
  Související příspěvky